دسته‌ها
درمانی روانی

اختلال دوقطبی شخصیتی

اختلال دوقطبی شخصیتی اختلال دوقطبی شخصیتی یک اختلال جدی در روانشناسی است که بر خلق و خوی فرد اثر می گذارد. درواقع این اختلال باعث تغییر شدید خلق افراد می شود. دوقطبی الکتریکی بیماری دوقطبی شخصیتی ازاختلال دو قطبي با عنوان افسردگي شيدائي نام برده مي‌شد. همانگونه که از نام قبلي استنباط مي‌شود کسي که […]